image banner
MẶT TRẬN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Thị Thu Trang
Chức danh:Chủ tịch MTTQVN xã
Điện thoại:0822727131
Email:dangthithutrang@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Fax: 
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn/