image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Văn Thanh
Chức danh:chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:039656424
Email:tranvanthanh78@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Văn Biên
Chức danh:PCT. HĐND xã
Điện thoại:0978147667
Email:levanbien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Fax: 
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn/