image banner
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Võ Xuân Nguyễn Thiên
Chức danh:CC. TC- KT xã
Điện thoại:0389242773
Email:voxuannguyenthien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
 
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn