image banner
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Ngô Tấn Thái
Chức danh:CC. VP- TK xã
Điện thoại:0918477742
Email:ngotanthai@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Minh Hoàng
Chức danh:CC. VP- TK xã
Điện thoại:0917746266
Email:nguyenminhhoang70@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
 
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn