image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng văn Thiện
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0985802708
Email:dangvanthien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Minh Vương
Chức danh:PCT. UBND xã
Điện thoại:02573506649
Email:nguyenminhvuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Fax: 
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn/